Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016-2019

Torsdag 29. oktober lanserte Kunnskapsdepartementet utprøvingen av Språkløyper. Det er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. I løpet av fire år skal alle norske barnehager og skoler nås, og Lesesenteret har fått ansvar for å drive denne viktige strategien.

Lesesenteret skriver bl a dette om den nye strategien:

'...
Torsdag 29. oktober lanseres Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016 - 2019. I høst er et utvalg skoler og barnehager med i strategien, men fra 2016 er målet å nå alle skoler og barnehager. Det unike med Språkløyper er barnehagen blir inkludert som en del av læringsløpet. Tiltakene omfatter stimulering av språk, lesing og skriving for alle. Det aller viktigste er dog å nå barna og elevene som trenger ekstra hjelp, så tidlig som mulig.
Språkløyper skal styrke alle barns og elevers språk- og tekstkompetanse, og gjøre personalet bedre i stand til å identifisere og tilrettelegge for dem med språk-, lese- og skrivevansker. Lærerne skal også få bedre oversikt over hvordan de kan bruke teknologiske hjelpemidler i undervisningen. Materiellet til Språkløyper, som barnehager og skoler skal jobbe med, er laget av Lesesenteret og Skrivesenteret.

.....

Ivrige nybegynnere
Førsteklassingene er kanskje dem som er mest motiverte for skole og læring, men forventningene til elevene har vært små, og læringstrykket har vært lavt. I Språkløyper for barnetrinnet legges det til rette for å kombinere lærernes erfaring med forskningsbasert kunnskap. Undervisningen skal tilpasses slik at flest mulig kommer godt i gang og opplever mestring, og de som strever skal støttes ekstra fra første dag.

Viktige faglærere
På mellomtrinnet blir ordforrådet i fagene og i lærebøkene mer avansert og fagspesifikt, og en del elever får problemer med å henge med. Det må jobbes med ordforråd og lesestrategier. Faglærerne må også komme mer på banen, både på barnetrinnet, på mellomtrinnet og i videregående skole. Hvert fag har sitt helt spesielle språk. Faglærerne i alle fag – naturfag, rettslære, matematikk, byggfag og alle de andre – må oppfatte at også de er språklærere, og dermed lese- og skrivelærere. Også de vil få gode redskaper til å drive denne opplæringen.

Digital fornuft
Fremtidens skole kommer til å bli teknologirik. Teknologi gir større muligheter for å gi respons til elevene, og og klok bruk av teknologi kan fremme samarbeid mellom elevene. Språkløyper for ungdomstrinnet og videregående dette første året vil nettopp tematisere teknologi og skjermlesing med både en kritisk og positiv tilnærming.

...'