Utvikling av materiell og etterutdanning i bruk av skolebibliotek

Utvikling av materiell og etterutdanning i bruk av skolebibliotek - oppdrag gitt til UiA fra Utdanningsdirektoratet for 2008-2009.

Universitetet i Agder (UiA) har i mai 2008 tatt i mot et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppdraget går ut på å utvikle materiell om bruk av skolebibliotek i undervisningen samt å utvikle og gjennomføre et opplegg for etterutdanning av skolebibliotekarer og lærere i grunnskole og videregående opplæring.

Pilotprosjekt
Gjennomføringen av etterutdanningen vil være et pilotprosjekt som omfatter et lite utvalg av grunnskoler og videregående skoler i første halvdel av 2009. Dette prosjektet vil kunne danne grunnlag for en større satsing på områder i skolen det er behov for utvikling:
Samarbeid skolebibliotekar/folkebibliotekar - lærer
Kompetanseutvikling for lærere og skolebibliotekarer i bruk av skolebiblioteket i undervisningen
Systematisk planarbeid for bruk av skolebiblioteket
(se St. meld. 23 (2007-2008) Språk bygger broer)]

Fire tiltak
Oppdraget UiA nå går i gang med omfatter fire tiltak:

  • Utvikling av nettbasert idésamling for bruk av skolebibliotek i grunnopplæringen.
  • Drift og videreutvikling av nettsted for skolebibliotek - og med skolebibliotekarer, lærere, studenter og ansatte i lærer- og bibliotekarutdanningen som målgruppe.
  • Utviklingen av etterutdanningstilbud for lærere og skolebibliotekarer i grunnopplæringen.Gjennomføring av etterutdanningstilbudet i samarbeid med kommuner/fylkeskommuner.

Kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet skal ligge til grunn for tiltakene og sees i sammenheng med de fem grunnleggende ferdighetene, spesielt i lesing og bruk av digitale verktøy. Oppdraget skal være avsluttet i løpet av juni 2009. Kontaktperson for oppdraget er førsteamanuensis Elisabeth T. Rafste.

Bakgrunn for oppdraget
Oppdraget UiA har fått, er et oppdrag som står på egne bein. Tiltakene er imidlertid i tråd med innholdet i det program for skolebibliotekutvikling som Utdanningsdirektoratet og ABM-utvikling leverte Kunnskapsdepartementet i desember 2007. Vi vet imidlertid fremdeles ikke noe om hvordan Departementet vurderer det program som er levert og om eventuelle bevilgninger til et program for skolebibliotekutvikling.

Lenker:
Aktuelle dokumenter om skolebibliotek:
> St. meld. Nr 23 (2007-2008) ’Språk bygger broer’(pdf)
> 'Strategiplanen ’Skapende læring’(pdf)


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek