Prosjektmidler 2012–2013

Søknadsfrist fra skoleeier for innsending til UiA var 15.03.2012, og navnene på de nye prosjekt- og ressursskolene ble offentliggjort 12.05.2012.

Informasjon om hvilke skoler som har fått tildelt midler for 2012–2013.

Prosjektene skolene har fått midler til, skal ta utgangspunkt i skolebibliotekets pedagogiske rolle i leseopplæringen i alle fag. Med den pedagogiske rollen menes:
• å stimulere til lesing
• å gi opplæring og veiledning i informasjonskompetanse
• å utvikle ressursene i skolebiblioteket for bruk i alle fag

Informasjon om kriterier og søknadsprosedyren:

Hvem kan søke
Alle norske grunnskoler (på fastlandet og utenom) kan søke om midler. Forutsetningen er at kommunale skoler sender søknaden til skoleeier som velger ut, underskriver og sender søknadene fra sin kommune. Private skoler sender søknaden gjennom sin skoleeier. Skoleeier kan også oppfordre grunnskoler, offentlige og private, til å søke om midler. Folkebiblioteket kan være deltaker i prosjektet det søkes midler for, og det kan søkes midler til samarbeidsprosjekter mellom flere skoler.

Skoler som har fått tildelt prosjektmidler for 2011-2012 kan søke midler for ett år til. Søknaden må sendes via skoleeier, som vurderer den opp mot eventuelle søknader fra andre skoler, slik at det samlede antall søknader er innenfor rammen av hva hver skoleeier kan sende (se veiledningen for antall skoler fra ulike kommuner). Skoler som får tildelt midler for første gang skoleåret 2012-2013 kan ikke påregne å få støtte til mer enn ett års prosjekt.

Kriteriene for skoler som søker om videreføring i prosjektet er de samme som for nye søkere, men i vurderingen av søknader om andre gangs tildeling vil det spesielt bli lagt vekt på at skolen egner seg som ressursskole på ulike områder innenfor pedagogisk bruk av skolebibliotek. Det kan dreie seg om organisering av biblioteket; om ulike former for leseopplæringsprosjekter som kan ta utgangspunkt i skolens/kommunens plan for lesing; om prosjekter med spesiell vekt på opplæring i informasjonskompetanse eller andre områder som omhandler pedagogisk bruk av skolebiblioteket.

Planbeskrivelsene må derfor være presise når det vises til hvordan skolen har gjennomført planen for inneværende års prosjekt, samtidig som det vises konkret hvordan prosjektet skal videreføres og hvordan erfaringsdeling har foregått og skal foregå framover.

Hva midlene skal brukes til
Midlene skal bidra til at skoleeiere og skoler forankrer skolebiblioteket i sitt langsiktige planarbeid for å styrke leseferdighet, og til at det blir etablert modeller for systematisk bruk av skolebiblioteket i opplæringen.

Prosjektene skal gjennomføres i samarbeid med skoleeier, men deltakelse i prosjektet skal ikke endre skoleeiers ansvar for skolebiblioteket. Målet er ny kunnskap og endring i bruk av skolebibliotek av varig verdi. Rektor er ansvarlig prosjektleder, og skal derfor være med på begge etterutdanningskursene.

Rektor vil ha en sentral rolle i arbeidet med å nedfelle utvikling og bruk av skolebiblioteket i skoleeiers/skolens lokale læreplaner og handlingsplan.

Etter planen vil skolene omlag 10. mai 2012 få svar på om søknaden er innvilget eller ikke.