Erfaringsdeling fra midtveisrapporter for prosjekter 2011–2012

Skolene er bedt om å rapportere på hvordan de har spredt erfaringene fra prosjektet i løpet av høsten, internt og eksternt. Som vi har sett de tidligere årene, har skolene brukt det første halvåret til å etablere prosjektet på egen skole. De har kurset lærere, lagt om rutiner for bibliotekbruk og informert brukerne av skolebiblioteket - ansatte, elever og foreldre.

Førsteårsprosjektene
Alle skolene har lagt vekt på å informere personalet om prosjektet. Noen skoler har holdt eget kurs for de ansatte, andre har informert på møter i fellestida og gjennom skolens læringsplattform. Ved å gjøre personalet godt kjent med prosjektet blir de også mer delaktige i prosessene og mer positive til de endringene som blir innført.
De fleste skolene har informert elever og foreldre. En del har bare informert de klassetrinnene som spesielt blir involvert i prosjektet, mens andre har lagt vekt på å få informasjonen ut til alle elever og foreldre. Informasjonen til foreldrene blir gitt på ulike vis: noen lager eget skriv, andre informerer på foreldremøter og i FAU. Andre igjen bruker skolens hjemmesider til nyhetsbrev der det informeres om aktuelle saker på skolen. Elevene informeres på skolen. En del melder at skolebiblioteket blir mer brukt enn før, og at elevene også på den måten merker at skolen er inne i et utviklingsprosjekt.
De aller fleste skolene har informert om prosjektet på kommunenivå, i ulike sammenhenger: rektormøter, nettverk for skolebibliotekarer, møter med kommunens skoleadministrasjon, andre møter med skoler i kommunen. Noen har også hatt besøk fra andre skoler.
Hjemmesidene er sporadisk brukt til informasjon. Noen har egen lenke på hjemmesida til skolebiblioteket, men har ikke informert spesielt om prosjektdeltakelsen der. Andre skriver om prosjektet som ett av skolens satsingsområder. Det er ikke alle skoler som har egen hjemmeside, og de hjemmesidene som fins på skolene er i varierende grad generelt oppdatert med informasjon.
Et par skoler melder om avisoppslag i lokalpressen, og i fagtidsskrift for skolebibliotekarer.

Ressursskolenes prosjekter
Ressursskolene er naturlig nok nådd lenger ut med informasjon enn førsteårsskolene.
Alle ressursskolene har informert elever, foreldre og personalet. De aller fleste har informert om prosjektet sitt til ulike fora i kommunen, det kan være rektorsamlinger, nettverkssamlinger for skolebibliotek, i samarbeid med folkebibliotek eller med samarbeid med andre skoler i kommunen.
Noen ressursskoler har fått oppslag i fagtidsskrifter og noen i lokalavis/lokalfjernsyn. Andre har deltatt på regionsamlinger for rektorer. Over halvparten av ressursskolene har skrevet om prosjektet på skolens hjemmesider.
En skole har presentert prosjektet på samling for studenter i skolebibliotekkunnskap.

Oppsummering
Alle skolene har informert om prosjektet på ulikt vis. Et fellestrekk ser ut til å være at skolene ønsker å implementere prosjektet på egen skole før de informerer utenom skolen. Vi ser at ressursskolene har nådd lenger ut med erfaringsdelinga, og at de driver mer utadrettet informasjon.
Flere av skolene melder at de har planer om videre erfaringsspredning utover våren: på rektormøter, ved besøk fra andre skoler og ved medieoppslag.


Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012:

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 

Skoler og tildelingssummer 2011-2012 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2011–2012:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2011-2012, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2011.
Kurs 2 ble arrangeret på de samme kursstedene i februar 2012.

Ressursskolene:
De 10 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad, har hatt prosjektsamling 27. og 28.10.2011 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2012.

Erfaringskonferanse 2012:

Tirsdag den 5. juni 2012 fant erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' sted på Universitetet i Agder.