Programområdene

1. Styrkede leseferdigheter
Midlene på dette området skal lyses ut. Skoler kan gjennom skoleeier søke om midler til å iverksette praksisnære utviklingsprosjekter i skolebiblioteket for å styrke elevenes leseferdigheter og lesestrategier. Prosjektene skal ta utgangspunkt i skolebibliotekets pedagogiske rolle i leseopplæringen.

 

2. Kompetanseutvikling
Midlene skal nyttes til å styrke opplæringstilbud innenfor skolebibliotekkunnskap. Tilbudene skal omfatte etter- og videreutdanning. Skoler og skoleeiere som får tildelt prosjektmidler skal delta i et eget etterutdanningsprogram.

 

3. Opplæring i informasjonskompetanse
Det skal utvikles en nettbasert idésamling for systematisk opplæring i informasjonskompetanse knyttet til kompetansemål i læreplanene for ulike fag på alle trinn.

 

4. Regelverk
Det skal foretas en gjennomgang av gjeldende regelverk og statistikk for å vurdere kvalitet, relevans og tilgjengelighet.

 

5. Kartlegging
I 2014 skal det gjennomføres en kartlegging for å dokumentere måloppnåelsen i programmet og endringer i sektoren.

 

Universitetet i Agder skal iverksette områdene 1, 2 og 3. Innenfor programmet vil det også bli utviklet nettressurser til bruk i skolens systematiske arbeid med å gi opplæring i informasjonskompetanse.