Bakgrunn for programmet

Universitetet i Agder har i mer enn tjue år tilbudt studier i skolebibliotekkunnskap, fra 1997 også som fjernundervisning over Internett. Mange av landets lærere har tatt eksamener innenfor det som har utviklet seg til et viktig fagfelt i skolen. Nå er det over fire år satset store ressurser på en bedre bruk av skolebibliotekene, med det formål å bedre elevenes leseferdigheter.

I 2007 satte daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal i gang et program for å få skolene til å bruke skolebibliotekene mer aktivt i opplæringen. Nasjonale og internasjonale undersøkelser hadde vist at leseferdighetene til norske barn ikke var så gode som en kunne ønske, og lesing i alle fag ble et satsingsområde for skolen. Skolebiblioteket er en selvfølgelig hjelper for å bedre leseferdighetene, og en undersøkelse fra Møreforskning offentliggjort i 2007 viste at mange skoler trengte hjelp til å utvikle sine skolebibliotek.

UiA fikk i oppdrag å gjennomføre et ettårig program fordelt på tre tiltak. Høsten 2008 fulgte departementet opp med et betydelig større program.

Det ettårige programmet i 2008 hadde disse tre tiltakene:
1. utvikle en nettbasert idésamling om bruk av skolebiblioteket i opplæringen
2. videreføre nettstedet Skolebibliotek
3. utvikle og gjennomføre etterutdanning av skolebibliotekarer og lærere ved noen utvalgte skoler.

Universitetet i Agder har landets viktigste fagmiljø for å integrere skolebibliotekene i skolenes leseopplæring. Derfor var det naturlig at Universitetet i Agder fikk ansvaret for det fireårige Program for skolebibliotekutvikling. Programmet har hatt en ramme på 40 millioner kroner, fordelt med 10 millioner kroner hvert år. Det aller meste av midlene er brukt til prosjekter på ulike skoler, der utvikling av skolebiblioteket med det formål å bedre elevenes leseutvikling har stått i fokus.

Universitetet i Agder har tilbudt tre ulike studier i skolebibliotekkunnskap, hver på 30 studiepoeng. Studiene var allerede fra starten deltidsstudier, og har i 10 år vært nettbaserte studier med samlinger. Det er i stor grad lærere som har tatt studiet som tilleggsutdanning, og dermed økt sin egen og skolens kompetanse på skolebibliotek.


Universitetet i Agder har ansvar for Program for skolebibliotekutvikling

Departementet ønsker å trekke på fagmiljøet ved UiA for å heve kompetansen ute i skolebibliotekene. ’- Det er en stor tillitserklæring, og jeg er ydmyk over at vi har fått så stort ansvar’, sier førsteamanuensis Elisabeth Tallaksen Rafste ved UiA til UiAs nettavis 14.11.08.

 
Utvikling av materiell og etterutdanning i bruk av skolebibliotek - oppdrag gitt til UiA fra Utdanningsdirektoratet for 2008-2009

Universitetet i Agder (UiA) har i mai 2008 tatt i mot et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppdraget går ut på å utvikle materiell om bruk av skolebibliotek i undervisningen samt å utvikle og gjennomføre et opplegg for etterutdanning av skolebibliotekarer og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Oppdraget omfatter fire tiltak.