Veilederne i Program for skolebibliotekutvikling

Siri Ingvaldsen og Anne Kari Slettan, som var henholdsvis faglig leder og prosjektkoordinator i Program for skolebibliotekutvikling, har i det siste nummeret av bladet Skolebiblioteket skrevet en omtale av de som har vært veiledere i programperioden 2009–2013.

Faglig leder Siri Ingvaldsen og prosjektleder Anne Kari Slettan, Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013

Veilederne i programmet har hatt ansvar for å følge opp prosjektskolene. Hver skole har hatt sin faste veileder som har gitt tilbakemeldinger på rapporter og på skolens oppgavebesvarelser på læringsplattformen Fronter.

Veilederne har deltatt på de obligatoriske etterutdanningskursene for prosjektgruppene ved skolene og bidratt med råd når skolene har hatt behov for det gjennom prosjektperioden.

Veiledernes arbeid har vært et meget viktig bidrag til gjennomføringen av Program for skolebibliotekutvikling, og det har hatt stor betydning for kvalitetssikringen av utviklingsprosjektene. Veilederne har omfattende kunnskaper om norske skolebibliotek og nå også om programmet, og de vil være sentrale når det gjelder videre erfaringsdeling fra prosjektene.

Vi i prosjektledelsen vil rette en varm takk til veilederne for innsatsen i Program for skolebibliotekutvikling!

Annbjørg Dalland

Annbjørg Dalland har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling

Annbjørg Dalland har lang erfaring som lærer og skolebibliotekar i barneskolen. Hun har tidligere vært veileder på Pedagogisk senter i Os og arbeider for tida som lærer og pedagogisk rådgiver på Os barneskule og i Os kommune. Annbjørg har stor interesse for skoleutvikling og har ført i pennen blant annet «Kvalitetsplan for Oppvekst og kultur i Os kommune». Hun har dessuten ansvaret for nettverket til skolebibliotekarene i kommunen. Annbjørg har i flere år vært vurderer i ekstern vurderingsgruppe i Midthordland kompetanseregion og hatt oppdrag som vurderer for Utdanningsdirektoratet.

Anne-Dagrun Husabø

Anne-Dagrun Husabø har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling

Anne-Dagrun Husabø er heltidsansatt skolebibliotekar på Hop ungdomsskole i Bergen. Hun er fagutdannet bibliotekar og har tilleggsutdanning i pedagogikk og kulturformidling. Tidligere har hun jobbet som skolebibliotekveileder i Bergen kommune, barne- og ungdomsbibliotekar og bibliotekar/læremiddelansvarlig ved Eikelund spesialpedagogiske kompetansesenter. Anne-Dagrun er for tiden styremedlem i Norsk bibliotekforening avdeling skole.

Astrid Flagstad

Astrid Flagstad har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling

Astrid Flagstad er utdannet bibliotekar fra Bibliotekhøgskolen i 1978, og har fra 1983 arbeidet som skolebibliotekar både i barneskolen og ungdomsskolen. Astrid har lang erfaring fra bibliotekpolitisk arbeid, og har blant annet sittet i styret til Norsk bibliotekforening, avdeling skole i mange år. Hun var også kampanjerådsleder for SkolebibliotekLøftet, en aksjon som var sterkt medvirkende til at Program for skolebibliotekutvikling ble opprettet.

Aud Tåga

Aud Tåga har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling

Aud Tåga har vært ansatt som rådgiver ved Troms fylkesbibliotek fra 1998, med særlig ansvar for skolebiblioteksaker. Hun har tidligere arbeidet i grunn- og videregående skole og på kommunenivå med skolefaglig veiledning, blant annet med skolebibliotekspørsmål. Aud ledet arbeidet med planene Skolebibliotek i grunn- og videregående skoler i Troms (2001-2004) og Strategiplan for skolebibliotek i videregående skole i Troms (2009-2012). Fra 1990 til 1999 satt hun i Statens bibliotektilsyns rådgivende utvalg for barn og ungdomslitteratur, og hun har deltatt i Utdanningsdirektoratets nettverk for skolebibliotek siden oppstarten.

Helge Skurtveit

Helge Skurtveit har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling

Helge Skurtveit er utdannet bibliotekar og arbeider på Hordaland fylkesbibliotek, med ansvar for tiltak for bibliotek i grunn- og vidaregåande skole. Fylkesbiblioteket arrangerer inspirasjonssamlinger for skolebibliotekarar i Hordaland, der gode eksempler, blant annet fra Program for skolebibliotekutvikling, blir formidlet. I prosjektet «Den informasjonskompetente lærer» samarbeidet fylkesbiblioteket med Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning, om å gi studenter ei innføring i bruk av skolebibliotek. Kunnskapen har studentene prøvd ut i praksisperioder på øvingsskoler i Bergensområdet.

Ingrid Bie Helgesen

Ingrid Bie Helgesen har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling

Ingrid Bie Helgesen er ansatt som skolebibliotekar på Skåredalen skole (1-10, ressursskole) i Haugesund kommune. Hun har jobbet i skolen i 11 år og har bachelorgrad i skolebibliotekkunnskap fra Universitetet i Agder. Ingrid er også utdannet bokhandler, og har mange års erfaring fra bokbransjen. I arbeidet som skolebibliotekar er hun opptatt av hvordan skolebiblioteket kan være en ressurs i undervisningen, og da spesielt hvordan en kan styrke elevenes informasjonskompetanse.

Lene Andersen-Gott har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling

Lene Andersen-Gott

Lene Andersen-Gott har lærerutdanning fra 1968 med norsk som "grunnfag" og engelsk grunnfag frå 1969. Hun har arbeidet som lærer, først noen år i Kirkenes og senere i Vågå, primært i ungdomsskolen. Lene har siden midt på 1970-tallet hatt ansvar for skolebibliotek, og hun har tatt flere moduler i Skolebibliotekkunnskap som videreutdanning. Hun har også vært aktiv i Skolebibliotekarforeningen i Norge i mange år.
Siden tidlig på 1990-tallet har Vågå ungdomsskule (ressursskole) fokusert på utviklingsarbeid knyttet til skolebiblioteket. Skolen har bygget opp et skolebibliotek som ligger sentralt plassert i skolebygget og som er godt integrert i arbeidet med lesing og informasjonskompetanse.

Marit Øraker Strømsøe

Marit Øraker Strømsøe har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling

Marit Øraker Strømsøe jobber som skolebibliotekar og lærer ved Holumskogen skole i Nittedal. Hun har erfaring som lærer, skolebibliotekar, skoleleder og veileder i skolebibliotek i Skedsmo og Nittedal kommuner. Marit er utdannet lærer fra 1973 og har bl.a. videreutdanning i IKT, drama og skolebibliotekkunnskap. Hun har nå 50% av stillingen sin tilknyttet skolebiblioteket og underviser 50% i innføringsklasse for tospråklige barn.
Holumskogen skole ble bonusskole for skolebibliotekvirksomheten sin i 2003, og skolen var også prosjektskole i 2009 og ressursskole i 2010 i Program for skolebibliotekutvikling. Holumskogen skole er praksisskole under Høyskolen i Oslo og Akershus.

Randi Lundvall

Randi Lundvall har vært veileder i Program for skolebibliotekutvikling.

Randi Lundvall er skolebibliotekar og faglærer i engelsk på Løkeberg skole (prosjektskole) i Bærum. Hun har vært skolebibliotekar i Bærum siden 1988. I mer enn 10 år har Randi vært med i styret for Norsk bibliotekforenings avdeling skole, først som sekretær og siden leder. Etter vel 10 år som leder er hun nå styremedlem. I 2009 ble hun valgt til leder i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) sin seksjon for skolebibliotek, og hun er gjennom dette sterkt engasjert i kunnskapsutvikling om skolebibliotek internasjonalt. Det internasjonale arbeidet gir ringvirkninger i den daglige jobben som skolebibliotekar og lærer.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000