Informasjon fra skoletjenesten ved Tromsø bibliotek og byarkiv

Tromsø kommune har i mange år hatt en Skoletjeneste som er et viktig bindeledd mellom skolebibliotekene og biblioteket. Informasjonsbrevet for våren 2015 gir et inntrykk av den rollen Skoletjenesten har som et nav i en rekke viktige tilbud innenfor kultur og utdanning i kommunen.

Tromsø bibliotek og byarkiv
Bokbussen ved Tromsø bibliotek og byarkiv

Skoletjenesten ved Tromsø bibliotek og byarkiv

  • har fagsentersenteransvar for litteraturen i DKS
  • holder nettverksmøter for skolebibliotekarer
  • har ansvar for den pedagogiske litteraturen
  • leder kontaktutvalget for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek
Skolebesøk på Tromsø bibliotek og byarkiv

Samarbeidsavtalen mellom skolebibliotek og folkebibliotek i Tromsø kommune
beskriver målsetting og områder for samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek i Tromsø kommune. Den ble vedtatt i kommunestyret i 2010.

Strategiplan for skolebibliotekutvikling i Tromsø kommune 2011–2014.
Målet med planen er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne og skisserer elve strategier for å nå dette målet. Strategiplanen er et verktøy for arbeidet i skolebibliotekene i Tromsøskolene. Planen skal revideres og legges frem til politisk behandling våren 2015.

 

Fil:
> Informasjon fra Skoletjenesten ved Tromsø bibliotek og byarkiv våren 2015

 

Lenke:
> Tromsø bibliotek og byarkiv


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole